post

Cutting Skips Container:

مخازن حمل گل و براده های ناشی از حفاری Cutting Skips Container مطابق با استاندارد های مربوطه تولید تست و تحویل می گردد.

Cutting Skips Continer- 002