پروژه ها و قراردادهای صورت گرفته و در دست اجرای شرکت کیمیا تدبیر کیان

پروژه ها و قراردادهای صورت گرفته و در دست اجرای شرکت کیمیا تدبیر کیان
رديف شرح كالا كارفرما
1 DIFFERENTIAL FILL UP Collar 13 3/8″ BTC , 72# Drift 12 1/4″ شرکت نفت فلات قاره
2 DIFFERENTIAL FILL UP Shoe 13 3/8″ BTC , 72# Drift 12 1/4″
3 DIFFERENTIAL FILL UP Collar 9 5/8″” New Vam, 53.5# Drift 8 1/2″
4 DIFFERENTIAL FILL UP Shoe 9 5/8″” New Vam, 53.5# Drift 8 1/2″
5 رانر آزاد Runner شرکت توبا
6 ( Drilling wast Container 8 Tons ( Cutting skips شرکت scomi
7 Perforated pipe شرکت نفت فلات قاره
8 انواع pipe joint شرکت نفت فلات قاره
9 انواع coupling شرکت نفت فلات قاره
10 انواع cross over شرکت نفت فلات قاره
11 انواع Nubbins شرکت نفت فلات قاره
12 Cassing Drift شرکت ملی حفاری ایران
13 SP 12 – Spiro Lizer & Spiro Lock Stop Collar شرکت نفت پترو پارس
14 SP 19 – Spiro Lizer & Spiro Lock Stop Collar شرکت نفت پترو پارس
15 SP 12 – Spiro Lizer & Spiro Lock Stop Collar شرکت نفت پترو پارس
16 SP 19 – Spiro Lizer & Spiro Lock Stop Collar شرکت نفت پترو پارس
17 Casing Drift – SP 19 -PPL-KIM-PO-02-00 شرکت نفت پترو پارس
18 Perforated pipe شرکت نفت فلات قاره
19 X.O.S 9 5/8″ – 7 فلات قاره
20 Centra lizer – FBP-8920143 فلات قاره
21 Drift – SP 19 -PPL-KIM-PO-06-00 شرکت نفت پترو پارس
22 Drift For X mas – SP 19 -PPL-KIM-PO-07-00 شرکت نفت پترو پارس
23 X.O.S7 – 4 1/2″ فلات قاره
24 رانر آزاد Runner شرکت توبا
25 Shoe & Collar- FKP-9220010 شرکت نفت فلات قاره