post

Liner Hanger در ابعاد و مدلهای مختلف به عنوان یکی از تجهیزات بسیار مهم و حساس در فرایند سیمانکاری و تکمیل چاه می باشد که این شرکت موفق به تولید و رانش آن در شرایط مختلف بخصوص چاه های افقی گردیده است .

liner hanger-0000.