post

Centeralizer & Stop Collar:

 هم مرکزکننده Centralizer ابزاری است که توسط آن رشته لوله جداری Casing و یا لوله های Tubing را در مرکز دیواره چاه Wellbore و یا لوله بزرگتر نگه می دارند تا بتوان در زمان سیمانکاری از قرار گرفتن لوله ها در مرکز و پرشدن سیمان در اطراف آن اطمینان حاصل کرد. این محصول در اندازه و انواع مختلف شامل فنری (Bowe-spring Centralizer ( و صلب و یا (Rigid Centralizer) وSemi Rigid تولید می گردد.

centralizer-0000.

هر یک از این مرکز کننده ها بر حسب شرایط طراحی چاه می تواند به صورت جوشکاری شده و یا بدون جوشکاری (Welded & Non welded) تولید شوند .

همچنین استاندارد API 10D در مورد این محصول رعایت و تست های لازم با دستگاه مربوطه انجام وثبت می گردد. جهت جلوگیری از حرکت طول مر کز کننده از ابزاری استفاده می گردد که طوقه نگهدارنده یا Stop Collar نامیده می شوند که این محصول نیز متناسب با Centralizer مربوطه تولید و ارائه می گردد.