post

Spirolizer

Spirolizer :

Spirolizer به منظور رانش لوله های داخل چاه در حین عملیات سیمانکاری به خصوص در مواردی که وزن لوله زیاد است و شرایط چاه و حفاری به صورت افقی می باشد بجای استفاده از Centralizerهای معمولی استفاده می شود.

Spirolizer-0000.

که ابزاری یکپارچه با تیغه های مار پیچی جهت حرکت بهتر و چرخش سیمان هستند.

این شرکت Spirolizer را در اندازه و با استفاده از مواد مختلف به صورت آلیاژهای مخصوص آلومینیومی تولید و به همراه Stop Collar مربوطه که از نوع پیچی می باشد تولید و ارائه می نماید.