post

Spirolizer

Spirolizer :

Spirolizer به منظور رانش لوله های داخل چاه در حین عملیات سیمانکاری به خصوص در مواردی که وزن لوله زیاد است و شرایط چاه و حفاری به صورت افقی می باشد بجای استفاده از Centralizerهای معمولی استفاده می شود.

Spirolizer-0000.

که ابزاری یکپارچه با تیغه های مار پیچی جهت حرکت بهتر و چرخش سیمان هستند.

این شرکت Spirolizer را در اندازه و با استفاده از مواد مختلف به صورت آلیاژهای مخصوص آلومینیومی تولید و به همراه Stop Collar مربوطه که از نوع پیچی می باشد تولید و ارائه می نماید.

پروژه ها و قراردادهای صورت گرفته

پروژه ها و قراردادهای صورت گرفته و در دست اجرای شرکت کیمیا تدبیر کیان

پروژه ها و قراردادهای صورت گرفته و در دست اجرای شرکت کیمیا تدبیر کیان
رديف شرح كالا كارفرما
1 DIFFERENTIAL FILL UP Collar 13 3/8″ BTC , 72# Drift 12 1/4″ شرکت نفت فلات قاره
2 DIFFERENTIAL FILL UP Shoe 13 3/8″ BTC , 72# Drift 12 1/4″
3 DIFFERENTIAL FILL UP Collar 9 5/8″” New Vam, 53.5# Drift 8 1/2″
4 DIFFERENTIAL FILL UP Shoe 9 5/8″” New Vam, 53.5# Drift 8 1/2″
5 رانر آزاد Runner شرکت توبا
6 ( Drilling wast Container 8 Tons ( Cutting skips شرکت scomi
7 Perforated pipe شرکت نفت فلات قاره
8 انواع pipe joint شرکت نفت فلات قاره
9 انواع coupling شرکت نفت فلات قاره
10 انواع cross over شرکت نفت فلات قاره
11 انواع Nubbins شرکت نفت فلات قاره
12 Cassing Drift شرکت ملی حفاری ایران
13 SP 12 – Spiro Lizer & Spiro Lock Stop Collar شرکت نفت پترو پارس
14 SP 19 – Spiro Lizer & Spiro Lock Stop Collar شرکت نفت پترو پارس
15 SP 12 – Spiro Lizer & Spiro Lock Stop Collar شرکت نفت پترو پارس
16 SP 19 – Spiro Lizer & Spiro Lock Stop Collar شرکت نفت پترو پارس
17 Casing Drift – SP 19 -PPL-KIM-PO-02-00 شرکت نفت پترو پارس
18 Perforated pipe شرکت نفت فلات قاره
19 X.O.S 9 5/8″ – 7 فلات قاره
20 Centra lizer – FBP-8920143 فلات قاره
21 Drift – SP 19 -PPL-KIM-PO-06-00 شرکت نفت پترو پارس
22 Drift For X mas – SP 19 -PPL-KIM-PO-07-00 شرکت نفت پترو پارس
23 X.O.S7 – 4 1/2″ فلات قاره
24 رانر آزاد Runner شرکت توبا
25 Shoe & Collar- FKP-9220010 شرکت نفت فلات قاره
post

Spirolizer

Spirolizer:

Spirolizer به منظور رانش لوله های داخل چاه در حین عملیات سیمانکاری به خصوص در مواردی که وزن لوله زیاد است و شرایط چاه و حفاری به صورت افقی می باشد بجای استفاده از Centralizerهای معمولی استفاده می شود.

Spirolizer-0000.

که ابزاری یکپارچه با تیغه های مار پیچی جهت حرکت بهتر و چرخش سیمان هستند.

این شرکت Spirolizer را در اندازه و با استفاده از مواد مختلف به صورت آلیاژهای مخصوص آلومینیومی تولید و به همراه Stop Collar مربوطه که از نوع پیچی می باشد تولید و ارائه می نماید.

 

 

Centralizer

Centeralizer & Stop Collar:

 هم مرکزکننده Centralizer ابزاری است که توسط آن رشته لوله جداری Casing و یا لوله های Tubing را در مرکز دیواره چاه Wellbore و یا لوله بزرگتر نگه می دارند تا بتوان در زمان سیمانکاری از قرار گرفتن لوله ها در مرکز و پرشدن سیمان در اطراف آن اطمینان حاصل کرد. این محصول در اندازه و انواع مختلف شامل فنری (Bowe-spring Centralizer ( و صلب و یا (Rigid Centralizer) وSemi Rigid تولید می گردد.

centralizer-0000.

هر یک از این مرکز کننده ها بر حسب شرایط طراحی چاه می تواند به صورت جوشکاری شده و یا بدون جوشکاری (Welded & Non welded) تولید شوند .

همچنین استاندارد API 10D در مورد این محصول رعایت و تست های لازم با دستگاه مربوطه انجام وثبت می گردد. جهت جلوگیری از حرکت طول مر کز کننده از ابزاری استفاده می گردد که طوقه نگهدارنده یا Stop Collar نامیده می شوند که این محصول نیز متناسب با Centralizer مربوطه تولید و ارائه می گردد.

 

Shoe and Collar

Shoe & Collar :

جهت انجام عملیات سیمانکاری در چاه های نفت از تجهیزاتی استفاده میشود که به منظور جلوگیری از برگشت جریان سیمان قبل از محکم شدن آن مورد استفاده قرار می گیرد.

این تجهیزات ممکن است از نوع ساده شناورFloat یا نوع differential باشد که متناسب با فشار سیال بین جداره Casing و سیال داخل Casing می تواند میزان نیروی شناوری را تنظیم کند.

این شرکت انواع مختلف Shoe & Collar را از سایز”5 تا ” 30 با گرید های مختلف تولید می کند و تا کنون در چاه های مختلف مورد بهره برداری موفق قرار گرفته است.

جدول زیر تعدادی از Shoe & Collar های تولیدی این شرکت را نشان می دهد.

تجهیز

اندازه

گرید

نوع

Shoe & Collar

5″,7″, 9 5/8″, 13 3/8″ 13 5/8″, 20″,30″

K155,N80, L80, P110, C95, Q125

Guide, Float, differential

این محصولات بر اساس استانداردهای معتبر و کنترل های لازم همانند API 10F تولید می شوند.

Float Shoe تجهیزاتی می باشد با سطح مدور که در انتهای رشته لوله جداری نصب می گردد.

Check valve داخل Float Shoe از جریان برگشتی و تا حدی از وزن رشته لوله جداری Casing به دلیل ایجاد خاصیت Buoyancy می کاهد.

این تجهیزات از موادی ساخته می شوند که قابلیت حفاری با PDC را داشته باشد و اصطلاحاً PDC Drillable می باشند.

کفشک همچنین رانش لوله های جداری را تسهیل می کند و از آسیب وارد شدن به دیواره Open hole نیز در زمان رانش جلوگیری به عمل می آورد.

معمولا بالاتر از کفشک به فاصله چند شاخه لوله، کالر نصب می گردد که محل استقرار Bottom Plug نیز می باشد.

post

Liner Hanger

Liner Hanger در ابعاد و مدلهای مختلف به عنوان یکی از تجهیزات بسیار مهم و حساس در فرایند سیمانکاری و تکمیل چاه می باشد که این شرکت موفق به تولید و رانش آن در شرایط مختلف بخصوص چاه های افقی گردیده است .

liner hanger-0000.