• 1-Shoe and Collar

    Shoe & Collar : جهت انجام عملیات سیمانکاری در چاه های نفت از تجهیزاتی استفاده میشود که ...

  • 2-Liner Hanger

    Liner Hanger در ابعاد و مدلهای مختلف به عنوان یکی از تجهیزات بسیار مهم و حساس در فرایند ...

  • 3-Casing Drift

    Casingdrift به منظور کنترل دریفت و قطر داخلی لوله های مورد استفاده در صنعت نفت شامل لوله ...

معرفی شرکت:شرکت کیمیا تدبیر کیان با اتکا به دانش و تجربه چندین ساله مدیریت و کارشناسان فنی خود در ....

محصولات

feature one

Centralizer

هم مرکزکننده Centralizer ابزاری است که توسط آن رشته لوله جداری Casing و یا لوله های Tubing را در مرکز...

feature two

Shoe and Collar

جهت انجام عملیات سیمانکاری در چاه های نفت از تجهیزاتی استفاده میشود که به منظور جلوگیری از برگشت...

feature three

Casing Drift

Casing Drift یا Rabbit یک نوع گیج کنترلی است که جهت اطمینان ازصحت استوانه ای بودن و اندازه قطر داخلی...